Výpis akcí

Není k dispozici žádná aktuální událost

Věřejný internet a čítárna
Veřejný internet a čítárna
 
 
 • součástí oddělení pro dospělé je též nově vybudovaná čítárna
 • prezenční půjčování časopisů
 • příjemné posezení s výhledem na nově vybudované hřiště a park

citarnacitarna3

    
 • internet – knihovna disponuje 6 počítači s přístupem na internet a s možností využití kancelářských programů Microsoft Office 2007 a 2010
 • k dispozici je též 6 psacích stolů určených pro čtenáře

studovna2studovna

 


 

 

WIFI V KNIHOVNĚ

 

Od 1.3.2011 se mohou čtenáři připojit bezdrátovně na internet v prostorách Městské knihovny Varnsdorf (v oddělení pro dospělé čtenáře).

Nová služba je určena pouze pro čtenáře knihovny.

Čtenáři, kteří budou chtít této možnosti využít, se musí přihlásit u knihovnice a předložit čtenářský průkaz. Bude jim vygenerován a vytištěn jednorázový kód, kterým se přihlásí na bezdrátovou sít www.mkvdf.cz. Bezdrátová síť bude dostupná vždy v otevíracích dobách knihovny. Tzn. čtenáři nebudou omezeni žádným hodinovým limitem používání internetu.

Upozorňujeme, že z technických důvodů  z bezdrátové sítě není možné tisknout. Pokud budete chtít tisknout, musíte si data uložit na flash disk a tisknout přes čtenářské PC ve studovně.


 

 

 
Array Tisk Array

Příloha č. 1 Knihovního řádu Městské knihovny Varnsdorf, platného od 1. července 2011

Provozní řád internetových stanic

 1. Účelem provozování veřejného internetu je umožnit široké veřejnosti z řad občanů prostřednictvím výpočetní techniky přístup k tomuto informačnímu zdroji za účelem získávání informací a vyřizování (odesílání či přijímání) soukromé e-mailové pošty.
 2. Správcem počítače je osoba pověřená Městskou knihovnou Varnsdorf k dohledu nad provozováním Internetu a k řešení provozních záležitostí s jeho provozováním spojenými.
 3. Uživatelem internetu (dále jen „uživatel“) se rozumí každý, kdo přímo užívá osobní počítač a zařízení k němu připojená umístěné v Městské knihovně Varnsdorf.
 4. Přístup na veřejný internet je umožněn registrovaným uživatelům knihovny po předložení registračního průkazu knihovny a ostatním uživatelům pouze při jednorázovém nahodilém užití po předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Bez předložení požadovaného dokladu nebude přístup k internetu umožněn.
 5. Přístup k internetu je v knihovně poskytován zdarma.
 6. Služby internetu v oddělení pro dospělé čtenáře může využívat každý občan starší 15 let. Mládež do 15 let může přístup k internetu  v oddělení pro dospělé využít pouze ke zpracování školních úloh. Podmínkou je registrace v knihovně platná v daném roce. Součástí registrace je též souhlas rodičů s přístupem dětí na internet.
 7. Zahájení i ukončení přístupu na internet je uživatel povinen nahlásit pracovníkovi knihovny. Uživatelé internetu pracují samostatně, pracovníci knihovny neposkytují v provozní době knihovny vzdělávání počítačové gramotnosti. Tato individuální školení poskytují knihovnice pouze po dohodě a v předem stanovený čas.
 8. U jedné internetové stanice mohou pracovat maximálně dva lidé. Doba užívání služeb internetu je stanovena na 1 hodinu denně.
 9. Uživatelé musí respektovat soukromí ostatních uživatelů a zachovávat základní etické normy.
 10. Knihovna nenese žádnou odpovědnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných z internetu ani za škody vzniklé jejich využitím.
 11. Při práci v síti je uživateli především zakázáno:
  • instalovat bez předchozího schválení správce jakékoliv nové programy či nové součásti stávajícího programového vybavení nebo odlišně od stávajícího nastavení měnit parametry připojení k Internetu a jednotlivých k tomu sloužících programů jakož i celého systému osobního počítače či počítačové sítě;
  • kopírovat a šířit jakékoliv programy, jejich součásti či data patřící provozovateli nebo jím užívaných;
  • jakkoliv modifikovat programy nebo data patřící provozovateli nebo jím užívané;
  • poškozovat nebo ničit osobní počítač a k němu připojená zařízení (periférie) a komunikační připojení k Internetu či jej používat k jinému účelu než je přístup k Internetu;
  • zneužívat nedbalosti jiných uživatelů (např. opomenutí odhlásit se, nevhodné ochrany souborů) k přístupu pod cizí identitou, resp. k cizím datům;
  • monitorovat provoz osobního počítače a vytvářet nepovolené kopie zpráv procházejících Intranetem provozovatele;
  • používat jakékoliv programové prostředky, které mohou vést k získání cizí identity a používat programové prostředky s cílem získání neodůvodněné anonymity (např. posílání anonymní pošty apod.);
  • pokoušet se o získání takových přístupových práv, která mu nebyla přidělena správcem; pokud uživatel získá taková práva chybou programového či technického vybavení, je povinen tuto skutečnost oznámit správci;
  • používat Internet k činnostem namířeným proti jakékoli organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě.
  • využívat Internet pro šíření obchodních informací, spamu, pro reklamní účely, pro politickou, náboženskou nebo sexuální agitaci a pro šíření či stahování materiálů a dat, které jsou v rozporu se zákonem či obecnými etickými normami (zejména pornografie, informací s násilnou tématikou, lživé, hanlivé, anonymní informace apod).
 12. Uživatel je odpovědný za škody, které vzniknou MěKVdf nebo dalším osobám porušením uživatelských zásad, nesprávnou manipulací s výpočetní technikou nebo poškozením programového vybavení.
 13. Veškeré náklady, které vzniknou Městské knihovně Varnsdorf v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškozením technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 14. Přístup k internetu je uživatel povinen ukončit 10 minut před ukončením provozní doby knihovny, žádosti o barevný tisk může uživatel odeslat nejpozději 0,5 hodiny před koncem provozní doby (z důvodu časově náročného zpracování).
 15. Při porušení provozního řádu bude uživateli přístup k internetu ukončen. Při opakovaném porušování provozního řádu nebo hrubém porušení tohoto provozního řádu může být přístup na internet uživateli zakázán.
 16. Uživatelé jsou vždy povinni dbát pokynů knihovníka. Pokud jsou vyzváni k ukončení práce, jsou povinni práci neprodleně ukončit.

 

Při porušení provozního řádu bude uživateli přístup k počítači ukončen!!!

 

 

Náhrady škod a pokuty vyplývající z nedodržení pravidel  přístupu k počítačům:

 • předem neohlášené vypnutí a restartování počítače              50,- Kč 
 • změny nastavení počítače                                                    100,- Kč
 • závady vzniklé nedovoleným zacházením s počítačem        500,- Kč

 

Ing. Ilona Martinovská

Ředitelka Městské knihovny Varnsdorf