Češi o Lužických Srbech / Češa wo serbach

Čítanka / Čitanka

Editor Radek Čermák.

Překlady do hornolužické srbštiny Beno Budar, Měrana Cušcyna, Tomasz Derlatka, Róža Domašcyna, Benedikt Dyrlich, Lucija Hajnec, Fabian Kaulfürst, Jurij Koch, Lora Kowarjowa, Timo Meškank, Alfred Měškank, Franc Šěn, Vladimír Zmeškal.

Překlady do češtiny Zuzana Bláhová-Sklenářová.

Jazyková redakce Měrana Cušcyna, Radek Čermák.

Fotografie Milan Hrabal, Zdeňka Vajsová, Deutsche Fotothek, Zdeněk Pražák - Wikipedia.

Návrh grafické úpravy a obálky Milan Hrabal.

Obálka s využitím fotografie Z. Vajsové Milan Hodek.

Korektury Miroslava Müllerová a Měrana Cušcyna.

Odpovědný redaktor Milan Hrabal.

Varnsdorf, Městská knihovna Varnsdorf 2012. 1. vyd.

97 s. Náklad 250 výt.

Edice Setkávání přes hranice, svazek 11

Grafická úprava, sazba, tisk a vazba Printia, Praha

Vydání knihy bylo součástí projektu „Městská knihovna Varnsdorf - Setkávání přes hranice“, který spolufinancovaly Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a město Varnsdorf.
ISBN 978-80-86409-34-4 (brož.)

Neprodejné.

 

Čítanka zahrnuje historické, publicisticko-prozaické a básnické texty 31 českých autorů od Jaroslava Vrchlického až po současné nejmladší autory. Zakončuje ji esej Leoše Šatavy o smyslu česko-lužickosrbské vzájemnosti v dnešní době.

Z předmluvy editora: „Nešlo nám pouze o obsahově zajímavé texty, ale snažili jsme se ukázat proměnu ve vnímání obrazu Lužických Srbů od obrozeneckého zaujetí k postmodernímu přehodnocování tradičních vztahů.“

Obsahuje medailonky autorů.

 

 

Obsah

Než začnete číst / Prjedy hač započnieće čitać

Vrchlický Jaroslav: Do památníku Jana Bryla-Serbina / Do pomjatnika Jana Bryla-Serbina

Hrabová Libuše: Stopy zapomenutého lidu / Slědy zabyteho luda

Suchý Josef: Luticové / Lutykojo

Suchý Josef: Radworski Haj / Radworski Haj

Třeštík Dušan: Počátky Přemyslovců / Spočatki Přemyslidow

Antošová Svatava: Blíží se vlci / Wjelki so bliža

Bobková Lenka: Horní Lužice za vlády Přemyslovců / Hornja Łužica za čas knježerstwa Přemyslidow

Kuba Ludvík: Smysl srbského kroje / Woznam serbskeje drasty

Serb-Chejnicański Wěcslaw: Serbska gódowna pšosba / Lužickosrbská vánoční prosba

Páta Josef: Lužice / Łužica

Mlynkec Tomáš: Slavíci kamenného mostu / Sołobiki kamjentneho mosta

Štěříková Edita: Bratrská píseň z Nízkého / Bratrowska pěseń z Niskeje

Šretrová Bohumila: Básník svého lidu / Chcu domoj

Černý Adolf: 22. februar / 22. únor

Zmeškal Vladimír: T. G. Masaryk a Lužice / T. G. Masaryk a Łužiscy Serbja

Bezruč Petr: Lužická otázka / Serbske prašenje

Palát Jiří Mojmír: Vzpomínka na Lužici 1943 / Dopomnjenka na Łužicu 1943

Calma-Veselá Marie: Popelka / Popjelawka

Seifert Jaroslav: Trojí portrét / Trójny portret

Lorencová Miloslava: Za manžely Młynkovými / Za Młynkec mandźelskimaj

Beráková Zora: Nezemřel / Njeje zemrěł

Fridrich Radek: Bušení křídel / Pukot křidłow

Vaculík Ludvík: Cesta na Praděd / Jězba na Praděd

Daněk Václav: Fanfára k poctě rodné řeči / Fanfara hołduje ródnej rěči

Jelínek Antonín: Setkání současných básníků / Zetkanje tučasnych basnikow

Hrabal Milan: Tma v Lužici I.-III. / Ćma we Łužicy

Harák Ivo: O Lužici / Wo Łužicy

Ulbrechtová Helena: Specifika lužickosrbské literatury a její pozice na rozhraní mezi německým a slovanským prostředím / Specifika serbskeje literatury a jeje pozicija na hraničnej liniji mjez němskim a słowjanskim wobswětom

Štroblová Jana: Nejistota / Njewěstota

Silný Jiří: Moje zvláštní Vánoce / Moje wosebite hody

Srbová Jitka N.: Měrana / Měrana

Šatava Leoš: Lužice jako homeopatikum / Łužica jako homeopatikum

Autoři a díla / Awtorojo a twórby

Ilustrace / Ilustracije